Verkalýðsfélag Suðurlands logo

Greiðasölusamingur Starfsgreinasambands Íslands og Samtaka Atvinnulífsins

Kjarsamningur vegna veitinga-, gisti-, þjónustu- og greiðasölustaða, afþreyingarfyrirtækja og hliðstæðrar starfsemi.

Kjarasamningur SGS og SA 2024-2028

Þann 7. mars undirritaði Starfsgreinasamband Íslands nýjan kjarasamning við Samtök atvinnulífsins. Um er að ræða langtímasamning til fjögurra ára sem gildir frá 1. febrúar 2024 til 31. janúar 2028

  Meginmarkmið 

  Lækkun verðbólgu með samstilltu átaki verkalýðshreyfingarinnar, atvinnurekenda, ríkis, sveitarfélaga og annarra – vextir lækki í humátt á eftir.

  Samið um hófstilltar launahækkanir

  • Fyrirtæki lækki hagnaðarkröfu sína og dragi úr álagningu
  • Hófleg hækkun opinberra gjalda ríkis og sveitarfélaga
  • Vextir húsnæðislána lækki samhliða lækkun verðlags
  • Öll þurfa taka þátt og skila sínu

  Endurreisn tilfærslukerfa vinnandi fólks​

  • Barnabætur, vaxtabætur og leigubætur
  • Aðrar umbætur í velferðarmálum

  Ströng forsenduákvæði verja launafólk, komi til þess að markmið samnings náist ekki.

  Launahækkanir
  Á samningstímanum munu launataxtar hækka um samtals 95 til 107 þúsund krónur sem jafngildir tæplega 24% hækkun yfir 4 ár. Hlutfallsbil milli launaflokka og starfsaldursþrepa í launatöflu SGS halda sér út samningstímann.

  Laun þeirra sem eru fyrir ofan töflur hækka á samningstíma um 14,5% en þó aldrei um minna en 95.000 kr.

  Hækkanir dreifast svona yfir samningstímann:

  1. febrúar 2024: Lágmark 23.750 kr. eða 3,25%
  1. janúar 2025: Lágmark 23.750 kr. eða 3,50%
  1. janúar 2026: Lágmark 23.750 kr. eða 3,50%
  1. janúar 2027: Lágmark 23.750 kr. eða 3,50%
  Samtals: Lágmark 95.000 kr. eða 14,5%

  Orlofs- og desemberuppbót
  Orlofs- og desemberuppbætur uppfærast á samningstímanum. Orlofsuppbót hækkar um 2.000 kr. á ári og verður 64.000 kr. árið 2027. Desemberuppbót hækkar um 4.000 kr. á ári og verður orðin 118.000 kr. í lok samningstímans.

  Orlofsuppbót
  2024: 58.000 kr.
  2025: 60.000 kr.
  2026: 62.000 kr.
  2027: 64.000 kr.

  Desemberuppbót
  2024: 106.000 kr.
  2025: 110.000 kr.
  2026: 114.000 kr.
  2027: 118.000 kr.

  Aukin orlofsréttindi
  Í samningunum eru orlofsréttindi félagsfólks aukin. Félagsmenn SGS sem hafa unnið í sex mánuði eða lengur í starfsgrein og eru eldri en 22 ára fá nú 25 daga lágmarksorlof, en orlof þeirra var áður 24 dagar.

  Þá lengist orlofsréttur þeirra sem unnið hafa í fimm ár hjá fyrirtæki. Var hann áður 25 dagar en lengist í tveimur þrepum upp í 28 daga.

  Leiðrétting á kjörum ræstingafólks
  Í samningnum náðist mikilsverður árangur í því að bæta kjör ræstingafólks. Um var að ræða sameiginlegt sameiginlegt baráttumál SGS og Eflingar sem Samiðn studdi jafnframt dyggilega.

  Til viðbótar við aðrar umsamdar hækkanir samningsins mun ræstingafólk sem starfar undir 22. kafla aðalkjarasamningsins hækka úr launaflokki 6 í launaflokk 8. Það þýðir að í lok samningstíma munu grunnlaun ræstingafólks hafa hækkað um allt að 6 þúsund krónur umfram aðrar launahækkanir, og skilar sú viðbótarhækkun sér inn í vakta- og yfirvinnuálög.

  Þá kemur til viðbótar sérstakur ræstingaauki að upphæð 19.500 kr. á mánuði miðað við fulla vinnu. Ræstingaaukinn bætist við laun frá og með ágústlaunum 2024, og verður sér lína á launaseðli sem hækkar ekki vakta- eða yfirvinnuálög. 

  Mánaðarlaun ræstingastarfsmanns með 5 ára starfsreynslu í fullu starfi munu í september 2024 hafa hækkað um að minnsta kosti 49.866 krónur.

  Einnig kemur inn ný grein sem skýrir skilgreininguna á tímamældri ákvæðisvinnu, en brögð hafa verið að því að launafólk fái ekki greitt 20% álag sem fylgja á slíkri vinnu. Nýja greinin styrkir stöðu ræstingafólks til að sækja rétt sinn gagnvart fyrirtæki.

  Þá voru heimildir til vinnustaðaeftirlits útvíkkaðar til ræstingafyrirtækja.

  Breytingar á greiðasölusamningi
  Gerðar eru breytingar á samningi SGS við SA um störf á hótelum og veitingahúsum.

  Starfsfólk hótela og veitingahúsa hækka um 1 launaflokk. ​Almennt starfsfólk úr lfl. 5 í lfl. 6. Sérþjálfaðir úr lfl. 6 í lfl. 7​

  Á móti kemur að heimilt verður að greiða vaktaálag þar til fullum vinnuskilum er náð. Yfirvinnukaup greiðist eftir full vinnuskil.​

  Í 5. kafla um fyrirtækjaþátt eru heimildir auknar til að semja um upptöku jafnaðarálags að gefnu samþykki stéttarfélags og starfsfólks.

  Stéttarfélög hafa fulla aðkomu að viðræðum um slíkt og aðgang að öllum gögnum sem liggja til grundvallar útreikningum á jafnaðarálagi.

  Réttindi í vinnu
  Í samningum náðist árangur í að styrkja mikilvæg réttindamál félagsfólks á vinnustað, sem má finna í nýjum og lagfærðum kjarasamningsákvæðum.

  Þar má nefna nýjan undirkafla 7.6 sem styrkir rétt starfsmanns sem leggur fram athugasemd við atvinnurekanda vegna aðbúnaðar eða öryggis á vinnustað. Samkvæmt ákvæðum kaflans er atvinnurekanda óheimilt að láta starfsmann gjalda þess í starfi að hafa komið með slíka ábendingu. Jafnframt ber atvinnurekanda að bregðast við og upplýsa starfsmann um framgang málsins.

  Þá eru ákvæði varðandi störf og réttindi trúnaðarmanna styrkt verulega. Heimilt verður að kjósa þrjá trúnaðarmenn á vinnustöðum með meira en 120 félagsmenn, en frá upphafi lagasetningar um trúnaðarmenn hefur aðeins verið hægt að kjósa tvo trúnaðarmenn að hámarki á hverjum vinnustað, óháð stærð. Einnig mælir nýtt ákvæði fyrir um að trúnaðarmaður og atvinnurekandi skuli gera samkomulag um þann tíma sem trúnaðarmaður hafi til að sinna störfum sínum. Þá er námskeiðsseturéttur trúnaðarmanna aukinn úr 5 dögum í 10 á fyrsta ári skipunartíma og verða trúnaðarmenn sem vinna vaktavinnu tryggðir gegn launatapi sökum námskeiðssetu.

   

  halda dagvinnutekjum og vaktaálagi í allt að tvær vikur á fyrsta ári.

  Forsendur um verðlag og hagþróun
  Samningurinn er byggður á þeirri forsendu að verðbólga, og þar með vextir, náist hratt niður. Þetta er ein mikilvægasta kjarabót samninganna til viðbótar við launahækkanir og aukningu á skattfrjálsum bótum hins opinbera.

  Hafi verðbólga ekki lækkað niður fyrir tiltekið mark á umsömdum dagsetningum, og ekki náðst samkomulag við SA um hvernig það skuli bætt, verður heimilt að segja samningnum upp á tveimur tímapunktum á samningstímanum. Einnig verður heimilt að segja samningi upp hafi stjórnvöld ekki staðið við yfirlýsingar sínar varðandi endurreisn bótakerfa og önnur atriði.

  Einnig er forsenduákvæði sem tryggir að taxtalaun dragist aldrei aftur úr launavísitölu vegna launaskriðs hærra launaðra hópa. Þá eru forsenduákvæði sem tryggja hlutdeild launafólks í aukinni framleiðni hagkerfisins, fari hún yfir visst mark.

  Tímaröðun endurskoðunarákvæða er svona:

  2025: Kauptaxtar skulu hækka sjálfkrafa 1. apríl til samræmis við launavísitölu, hafi hún hækkað umfram kauptaxta SGS.

  Hafi 12 mánaða verðbólga í ágúst ekki lækkað niður fyrir 4,95%, eða hafi stjórnvöld ekki staðið við fyrirheit skv. yfirlýsingu, verður heimilt að segja samningi upp þannig að hann falli úr gildi 31. október.

  2026: Sömu fyrirvarar varðandi kauptaxta og 2025.

  Laun hækka um vissa prósentu 1. apríl hafi framleiðni í hagkerfinu aukist umfram 2% og ekki verið efnahagssamdráttur á undangengnu ári.

  Hafi 12 mánaða verðbólga í ágúst ekki lækkað niður fyrir 4,7% verður heimilt að segja samningi upp þannig að hann falli úr gildi 31. október. 

  2027: Sömu fyrirvarar varðandi kauptaxta og framleiðni og árið 2026.

  Kjarasamningar SGS og SA

  Kjarasamningur SGS og SA

  English Version

  Gildistími 1. apríl 2019 – 1. nóvember 2022

   

  Eldri Kjarasamningar SGS og SA

  Eldri Kjarasamningur SGS og SA

  Gildistími frá 1.maí 2015 – 31.desember 2018

  Eldri Kauptaxtar SGS og SA

  2022-SGS OG SA TAXTAR 1.JAN-31.OKT

  Gildistími 1. janúar 2022 – 31. Mars 2022 

  Kauptaxtar SGS og SA 1.apríl til 31.des 2020

  Gildistími 1. apríl 2020 – 31. desember 2020

  Eldri Kauptaxtar SGS og SA

  Gildistími frá 1.apríl 2019 – 31.mars 2020

  Eldri Kauptaxtar SGS og SA

  Gildistími frá 1.maí 2018 – 31.desember 2018